Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 29/06/2009 12:06

29/06/2009, Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 29/6/2009 οι πίνακες κατάταξης και επιτυχίας των υποψηφίων της 1/712Μ/2008 (ΦΕΚ 137/26-03-2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους ότι στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Κυδωνίας 29 στα Χανιά, καθώς και στα γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 29/6/2009 οι  πίνακες κατάταξης και επιτυχίας των υποψηφίων της 1/712Μ/2008 (ΦΕΚ 137/26-03-2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξης για την πρόσληψη στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:

1.ενός (1) Τεχνίτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.

2.ενός (1) Τεχνίτη Οχημάτων Δ.Ε

3.ενός (1) Ηλεκτρολόγου Δ.Ε και

4.ενός (1) Τεχνίτη Υδραυλικού - Θερμοϋδραυλικού Δ.Ε

      Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ''): Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατά τα άνω αναρτήσεως τους στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.