Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/03/2009 03:03

Aνοιχτόw διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ»

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ», με προϋπολογισμό 69.881,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργα-σιών:

α) Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 45.019,03 Ευρώ.

β) Κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 12.114,51 Ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, Χανιά, μέχρι τις 02-04-2009. Aρμόδιος υπάλληλος Ιφιγένεια Γαρο-φαλάκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210/90518, 92000, Fax: 28210.93300.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-04-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα νέα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, οδός Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος. Το σύστημα υποβολής προσφο-ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι:

- Κατηγορία Οικοδομικά - τάξη Α1 και άνω.

- Κατηγορία Η/Μ- τάξη Α1και άνω.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Επίσης, δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθ. 2 και 35 του Π.Δ.609/85 και του άρθ. 16 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 4 του Ν.2940/01.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.145,00 Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.