Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 28/04/2009 01:04

28/4/09, Επαναπροκήρυξη προμήθειας επίπλων για τις Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: (2) «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ & (5) «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (ΚΔΑΠ)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

       Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις κατηγορίες (2) «ειδικά μεταλλικά έπιπλα» και (5) «έπιπλα γραφείου δημιουργικής απασχόλησης παίδων»  με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  προϋπολογισμού   7.800,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 1.482,00€ σύνολο 9.282,00€  

Η Προμήθεια αφορά :

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :  ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 750,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 142,50€ σύνολο 892,50€

Β)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5  : ΕΠΙΠΛΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)  προϋπολογισμού 7.050,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 1.339,50€ σύνολο 8.389,50€

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν και στις δύο κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Μαϊου 2009ημέρα Τρίτη από ώρα 09,30  έως  10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή  καταστηματάρχες) των ειδών  αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

Αρχεία

  1. Προϋπολογισμός προμήθειας
  2. Τεχνική περιγραφή πρόμήθειας
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη