Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 15/07/2009 11:07

15/07/09, Επαναπροκήρυξη προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

Την Επαναπροκήρυξη  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών καθαριότητας –ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  για τις κατηγορίες: 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, 2 ΔΙΑΦ. ΥΛΙΚΑ (σκούπες κτλ.), 3  ΧΑΡΤΙΚΑ κτλ,  σύμφωνα με τις τεχνικές   προδιαγραφές, οι   οποίες   αποτελούν   αναπόσπαστο   μέρος   της   παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπολογισμού:1.680.67€ πλέον ΦΠΑ 19% 319.33€ σύνολο 2.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΑΦ.ΥΛΙΚΑ (σκούπες κτλ.) προϋπολογισμού:3.781.51€ πλέον ΦΠΑ 19% 718.49 € σύνολο 4.500,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  ΧΑΡΤΙΚΑ κτλ. προϋπολογισμού : 3.781.51  € πλέον ΦΠΑ 19%  718.49 € σύνολο 4.500,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επαναπροκηρυσσόμενων κατηγοριών ανέρχεται στα 9.243,69€ πλέον Φ.Π.Α. 1.756,31 € σύνολο 11.000,00

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09,30 εως 10,00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Κ. Σφακιανάκη 50 β’ όροφος Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41681, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr


Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη