Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 18/06/2009 10:06

18/6/09, Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για διάστημα έως 8 μήνες με ένα Ιατρό κλάδου ΠΕ15

                                                                                         Χανιά  17-6-2009

                                                                                                                        Αρ.Πρωτ.29927                                            

                                     ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης ΄Έργου για διάστημα έως 8 μήνες , μετά τις  υπ΄ αριθμ. 390/2008 και 897/2008 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 25/15-1-2009  Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 126/27-1-2009 τεύχος Β΄, 1 (ένα) Ιατρό κλάδου ΠΕ15.                                           

Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η συνταγογράφηση στο γραφείο συνταγογραφήσεων του Δήμου Χανίων.

           Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι το γραφείο συνταγογραφήσεων του Δήμου Χανίων το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Νοσοκομείου.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής

Β) ΄Αδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Γ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται ή ότι ο υποψήφιος απαλλάχτηκε νόμιμα.

Δ)  Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Παθολόγου. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη της θέσης με ειδικότητα Ιατρού Παθολόγου δύναται η κάλυψη της θέσης να γίνει από  Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή  Ιατρό  Άνευ Ειδικότητας

Ε) Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από  19-6-2009  έως  και την 24-6-2009

Tα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29 Χανιά

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ