Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 22/12/2009 01:12

22/12/09, Προκήρυξη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σφαγείων

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, την «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σφαγείων», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού δαπάνης 70.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δαπάνη εξοπλισμού 58.823,53€ + Φ.Π.Α. 11.176,47€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Κ. Σφακιαννάκη & Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά, Β΄όροφος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα έναρξης και λήξης παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζονται οι 09:30 π.μ. και 10:00 π.μ αντίστοιχα.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί,νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινήπροσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή 3.500,00 €. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης και τυχών διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 28213-41710 (κ. Μαρία Γκιζελή) κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων(www.chania.gr).

Περίληψη προκήρυξης

Πλήρης διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές