Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009

23/5/09, Προκύρηξη διαγωνισμού για την προμήθεια πολυήλεκτρολύτη από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

25.05.2009 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Χανιά 14- 5-2009

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 1124

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

(Λ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα επιλογής της πιο συμφέρουσας (μετά από αξιολόγηση προσφορών} προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πολυήλεκτρολύτη για τον βιολογικό καθαρισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η δημοπρασία θα γίνει στα γρα­φεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την επιτροπή προμηθειών της Δ,Ε.Υ.Α.Χ στις 9/6/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Γί­νονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί με το ταχυδρομείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 34.068 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ). Γίνονται δε­κτοί αναγνωρισμένοι κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι του είδους αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 681 ευρώ. Η προμήθεια χρη­ματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης, τηλ. 2821036275, Φαξ 2821036289, 6-ΓΠ3ϋ: 3ργ!Ό£@άβν3χ.0Γα.αΐ''). όπου βρίσκονται τα τεύχη του διαγωνισμού και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.ΑΧ Μιχάλης Ντάλλας