Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 12/06/2009 01:06

12/06/2009, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 20000,00 € με Φ.Π.Α. (δαπάνη 16806,00 € + Φ.Π.Α.3194,00 €).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε΄50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

            Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, από την  κ. Βολάνη Φιλιώ κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

 

                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                      Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Προυπολογισμός Υλικών
  3. Αναλυτικά η προκήρυξη: