Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 22/05/2009 02:05

22/05/2009, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 30000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2η του μηνός Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε΄50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

             Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, από την κ. Βολάνη Φιλιώ κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες.-

 

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                   Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία

  1. Πίνακας Υλικών - Προσφορά
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές
  3. Αναλυτικά η προκήρυξη: