Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 05/02/2009 09:02

05/02/09, Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης έργου « Εργασιών Αποψίλωσης και Σάρωσης οδών και Πλατειών του Δήμου Χανίων

 

Ανοικτό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης έργου « Εργασιών Αποψίλωσης και Σάρωσης  οδών και Πλατειών του Δήμου Χανίων - πρωϊνή βάρδια  για το χρονικό διάστημα από 1/4/2009έως 31/12/2009 και απογευματινή βάρδια από 1/4/09 έως 31/10/09 - Επιμέλεια Ακτής Νέας Χώρας και Κουμ Καπί από 06.00 έως 18.00 και για το χρονικό διάστημα από 1/4/09 έως 31/10/09, σάρωση του Δημοτικού Κήπου και για τις ώρες από 06,00 έως 18,00 όλο το χρόνο , φροντίδα αποψίλωσης από 1/4/2009 έως 31/6/2009 όλων των δρόμων, σάρωσης και διατήρηση αποψίλωσης έως 31/12/2009 κλείσιμο με απορροφητικό μηχανισμό  και ασβεστόχρωση των οδών που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες Γ, Δ, Ε  μία φορά το 15νθήμερο καθ'' όλη την διάρκεια του έτους ασβεστόχρωση και συχνότητα εβδομαδιαίου πλυσίματος σύμφωνα με τον πίνακα Ε », προϋπολογισμού 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήρια τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη  από ώρα 11.00  έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

από την αρμόδια  Επιτροπή .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όλοι οι εκ του νόμου διαθέτοντες τη νόμιμη άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων - Σχετική ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03)   αναγνωρισμένοι εργολάβοι των έργων αυτών.  Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης ή κ. Ευάγγελο Κουντουράκη Τηλ. 28210- 55.555.

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η Προκήρυξη