Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 13/08/2010 02:08

13/8/10, Δήλωση Δημάρχου Χανίων για την διαχείριση των Υδάτων

Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Επειδή κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τις ευθύνες για την Διαχείριση των Υδάτων αλλού, θεωρώ υποχρέωσή μου να ρωτήσω δημόσια κάθε αρμόδιο:

 Ο Νόμος 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 6 αναφέρει: «Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» και παρακάτω συνεχίζει: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων γνωμοδοτεί πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει την γνώμη του προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του υποβάλλει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, πριν γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί, προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετάσχει στην δημόσια διαβούλευση για αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων. Η συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, (σημ.: ο οποίος είναι  ο Γ.Γ. της Περιφέρειας) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο».

Επίσης στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου αναφέρει: «Κάθε Περιφέρεια εκπονεί σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών αρμοδιότητάς της, το οποίο ισχύει για έξι χρόνια… Το σχέδιο διαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων... Το σχέδιο διαχείρισης καταρτίζεται από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας και εγκρίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ύστερα από αίτημα του Γ.Γ. της Περιφέρειας είναι δυνατόν το Σχέδιο Διαχείρισης να καταρτιστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων…

 Το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά μέχρι 22/12/2009».

 Πότε λοιπόν συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων Κρήτης, αν βεβαίως έχει συσταθεί; Πότε τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής μας και από ποιόν; Εάν βεβαίως υπάρχει σχέδιο. Υπάρχουν ή όχι δύο έγγραφα της ΔΕΥΑΧ, το πρώτο προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης (αριθμ. πρωτ. 1180/18-4-2008) και το δεύτερο προς τον τότε Γ.Γ. της Περιφέρειας (αριθμ. πρωτ. 1259/23-4-2008) με αίτημα την εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης των Υδατικών Πόρων των λεκανών απορροής Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη και ποια είναι η τύχη τους; Και τέλος, ποιος και με ποία αρμοδιότητα διαχειρίζεται τα νερά της περιοχής μας και με βάση ποία διάταξη Νόμου;»