Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 18/08/2010 02:08

18/08/2010, Γιατί η Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να στεγαστεί στο ΒΚ183 Δημόσιο ακίνητο

"ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΒΚ183 ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ  (ΠΑΛΙΟ ΨΥΓΕΙΟ)"

 (ή δύο χρόνια ιστορίες της Ελληνικής γραφειοκρατίας ή όποιος δεν θέλει να ζυμώσει σαράντα μέρες κοσκινίζει)

 

Ο Δήμος Χανίων έχει ζητήσει  από πολλά χρόνια την παραχώρηση του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου (Παλιό Ψυγείο) από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 98/2005 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκφράζεται η διαμαρτυρία του προς την ΚΕΔ, διότι, ενώ είχε ζητηθεί η παραχώρηση του ακινήτου για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η ΚΕΔ  προχώρησε σε διαγωνισμό εκμίσθωσης. Με την απόφαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ζητούσε την ακύρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας και την παραχώρηση του ακινήτου στον Δήμο Χανίων.

Τον Αύγουστο του 2008 η ΚΕΔ (κλιμάκιο Ηρακλείου) με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  465/12-8-2008 έγγραφό της, έστειλε στον Δήμο Χανίων διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του α΄ και β΄ ορόφου του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου για να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Η δημοπρασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 29/8/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στην συνεδρίαση της 18ης Αυγούστου 2008 συζήτησε ως έκτακτο θέμα την δημοπρασία του ΒΚ183 Δημοσίου Ακινήτου και απεφάσισε να εγκρίνει την απ΄ ευθείας μίσθωση του α’ και β’ ορόφου του ακινήτου, με την τιμή εκκίνησης δηλαδή 3.900 € το μήνα, συμφωνώντας με τους όρους της διακήρυξης,  εκτός από τον χρόνο διάρκειας της μίσθωσης τον οποίο ζήτησε να είναι είκοσι (20) έτη, (και όχι πέντε (5) έτη όπως προέβλεπε η διακήρυξη), ενώ παράλληλα ζητούσε την αναστολή των διαδικασιών της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή, εστάλη στην ΚΕΔ (κλιμάκιο Ηρακλείου) με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35323/19-8-2008 έγγραφο. 

Η ΚΕΔ (κλιμάκιο Ηρακλείου) με το υπ’ αριθμ. πρωτ.  498/27-8-2008 κατ’ επείγον έγγραφό της απέστειλε στον Δήμο Χανίων ανακοίνωση αναβολής της διαδικασίας εκμίσθωσης του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την 551/2008 Απόφασή του και με σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, συμπλήρωσε την 508/2008 Α.Δ.Σ. θέτοντας διαζευκτικά την απ’ ευθείας μίσθωση του α΄ και  β’ ορόφου του  ακινήτου ή την παραχώρησή τους από την ΚΕΔ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης εκτός από τον χρόνο διάρκειας της μίσθωσης η οποία ζητούσε να είναι είκοσι (20) έτη. Η παραπάνω απόφαση διαβιβάστηκε στην ΚΕΔ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38514/9-9-2008 έγγραφο.

Η ΚΕΔ με το με αριθμ. πρωτ. 10781/4774/Φ.Α.1-1311/9-10-2008 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 44853/14-10-2008) έγγραφό της  ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης τμήματος (α’ και β΄ όροφοι) του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου, για είκοσι (20 χρόνια), με σκοπό τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και απέστειλε σχετικό παραχωρητήριο με όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι έπρεπε να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης με την 10379/23-10-2008 Απόφαση, έκρινε ως νόμιμη την 551/2008 Α.Δ.Σ. που αποτελούσε ορθή επανάληψη της 508/2008 Α.Δ.Σ. μόνο ως προς το δεύτερο τμήμα αυτής, με το οποίο εγκρίνεται η παραχώρηση του ακινήτου της ΚΕΔ στον Δήμο Χανίων με αντάλλαγμα ποσό 3.900 € το μήνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την 733/2008 απόφασή του, που ελήφθη στις 3 Νοεμβρίου 2008, απεφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση όρων του παραχωρητηρίου που στάλθηκε με  το 44853/14-10-2008 έγγραφο της ΚΕΔ, ως εξής:

 

«Αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης τμήματος του Β.Κ. 183 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την τροποποίηση - συμπλήρωση των παρακάτω όρων:

      Α) ΟΡΟΣ 2Ος

Διάρκεια παραχώρησης είκοσι (20) χρόνια, αρχομένης από τότε που θα παραδοθεί ελεύθερο βαρών και ακώλυτη η χρήση του ακινήτου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις (καταβολή ανταλλάγματος κ.λ.π.) θα άρχονται επίσης, από την ημερομηνία αυτή.

            ΟΡΟΣ 3Ος  

Η παραχώρηση γίνεται με αντάλλαγμα  ύψους 3.900 € το μήνα, για τον πρώτο χρόνο και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

            ΟΡΟΣ 8Ος

Η παραχώρηση γίνεται με τον όρο ότι, τη διαδικασία εξώσεως των υπαρχόντων μισθωτών, θα αναλάβει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, με τη βοήθεια της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου, εφόσον τη χρειαστεί.

      Β)  Οι όροι 5 και 6 υπόκεινται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα ελεγχθούν και θα διαμορφωθούν από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

     Γ) Το τελικό κείμενο θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο».

 

Στο παραχωρητήριο της ΚΕΔ, οι αντίστοιχοι όροι είχαν ως εξής:

« ΟΡΟΣ 2ος

Διάρκεια παραχώρησης: Είκοσι (20) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος παραχωρητηρίου της ΚΕΔ

ΟΡΟΣ 3ος

Η παραχώρηση γίνεται με αντάλλαγμα 3.900 € μηνιαίως για τον πρώτο χρόνο, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με το 100% του τιμαρίθμου, όπως αυτός θα καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. και θα αφορά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, προσαυξημένο κατά δύο (2 ) ποσοστιαίες μονάδες, με ελάχιστο ποσοστό αναπροσαρμογής 5% ετησίως.

ΟΡΟΣ 5ος

Η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του παραχωρητηρίου.

ΟΡΟΣ 6ος

Η ΚΕΔ και το Δημόσιο δεν έχουν απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου που παραχωρείται.

ΟΡΟΣ 8ος

Η παραχώρηση γίνεται με τον όρο ότι ο παραχωρησιολήπτης Δήμος Χανίων θα αναλάβει με δικές του ενέργειες τη διαδικασία έξωσης των υφιστάμενων μισθωτών, αναλαμβάνοντας οιασδήποτε μορφής αποζημιώσεις ή έξοδα».

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 49277/11-11-2008 έγγραφό του ο Δήμος Χανίων διαβίβασε στην ΚΕΔ την 733/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13637/29-1-2009 απόφασή του, έκρινε νόμιμη την 733/2008 Α.Δ.Σ.

Η ΚΕΔ (κλιμάκιο Κρήτης) στο με αριθμ. πρωτ. 453/10-6-2009 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 31048/23-6-2009) έγγραφό της προς τον Δήμο Χανίων, αναφέρει: «Ηδη, σύμφωνα με την 15/21-5-2009/Εα1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ θα πρέπει να ασκήσουμε Αγωγή έξωσης κατά του μισθωτή τμήματος του Α’ ορόφου του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου, λόγω δυστροπίας καταβολής του μισθώματος με ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο για κατάθεση αγωγής ή συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου σας για την απόδοση του μισθίου και την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων καθώς και παρακολούθησης του θέματος  μέχρι τελικής απόδοσης του μισθίου». Και ερωτά τον Δήμο Χανίων εάν προτίθεται να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου ή μέχρι ποίου βαθμού υποστήριξης την εν λόγω υπόθεση, ώστε άμεσα να γίνει ανάθεση.

Ο Δήμος Χανίων με το με αριθμ. πρωτ. 41048/3-7-2009 έγγραφό του απαντά ότι «Σχετικά με το παραπάνω έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι με την 733/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είχε γίνει η αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν τροποποιήσεις στο αρχικό παραχωρητήριο. Η Απόφαση αυτή, σας είχε σταλεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49257/11-11-2008 έγγραφό μας.  Δεδομένου ότι δεν λάβαμε απάντηση για τις αιτούμενες τροποποιήσεις καθώς και το τελικό κείμενο του παραχωρητηρίου, ώστε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, δεν είναι δυνατό να σας απαντήσουμε στο ερώτημα που μας υποβάλατε με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας».

Μετά από αυτά, η ΚΕΔ (κλιμάκιο Κρήτης) με το με αριθμ. πρωτ. 578/29-7-2009 έγγραφό του απευθύνεται προς την κεντρική υπηρεσία της  ΚΕΔ και τους νομικούς της Συμβούλους και ερωτά: α) το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παραχωρήσεων εάν ισχύει η παραχώρηση προς το Δήμο Χανίων, το αρχικό Παραχωρητήριο και ποιοι όροι και β) Το Νομικό Σύμβουλο μισθώσεων, εάν η μίσθωση του β’ ορόφου προστατεύεται από το Νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων ή όχι».

Με το με αριθμ. πρωτ. 10253/5-3-2010 έγγραφό του προς την ΚΕΔ (κλιμάκιο Κρήτης) ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει την προηγηθείσα αλληλογραφία και αναφέρει: «Έως σήμερα δεν έχει σταλθεί έγγραφο με το οποίο να μας γνωρίζετε εάν οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν έγιναν αποδεκτές καθώς επίσης και το τελικό τροποποιημένο παραχωρητήριο. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόθεση του Δήμου Χανίων είναι, να χρησιμοποιήσει το κτήριο  για την μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία στον χώρο που στεγάζεται σήμερα ασφυκτιά». Παράλληλα ο Δήμος Χανίων με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο αποστέλλει όλη την αλληλογραφία που αφορά το ΒΚ 183 Δημόσιο Ακίνητο και παρακαλεί  για την παρέμβασή του προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 143/15-3-2010 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 12256/17-3-2010)  έγγραφό της προς τον Δήμο Χανίων,  η ΚΕΔ (κλιμάκιο Κρήτης) κάνει γνωστό ότι «οι τροποποιήσεις του από 7-10-2008 Παραχωρητηρίου της ΚΕΔ που έχετε ζητήσει με το 49257/11-11-2008 έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι αξιολογείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΚΕΔ και θα εισαχθεί στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο όταν τούτο συσταθεί ως το μόνο αρμόδιο για να αποφασίσει».

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38577/9-8-2010 έγγραφό του προς το κλιμάκιο Κρήτης της ΚΕΔ ο Δήμος Χανίων, επισημαίνει ότι «μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 143/15-3-2010 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 12256/17-3-2010) έγγραφο της ΚΕΔ που αφορά την παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ΒΚ 183 Δημοσίου Ακινήτου αρμοδιότητας Κ.Υ. Χανίων, δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση για την πορεία του θέματος» και παρακαλεί για την σχετική ενημέρωση.

Στο τελευταίο έγγραφο,  μέχρι σήμερα, ο Δήμος Χανίων δεν έχει λάβει καμία απάντηση.