Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Δράσεις Επικοινωνίας - Δημοσιότητας - Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιωσιμης Αστικής Ανάπτυξης με Τίτλο:«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής , ΕΠ Κρήτη 2014-2020

16.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 0

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 26.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 26.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/07/2018

Κωδικός ΟΠΣ: 5021736


Το αντικείμενο της πράξης είναι: α) η προβολή και δημοσιότητα, της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων και των επιμέρους παρεμβάσεών της, που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. β) Η υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του σχεδίου στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές κλπ. γ) Η υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ή και την υλοποίηση σχεδίων στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης , ανταλλαγής εμπειριών καθώς και διάχυσης καλών πρακτικών. Η πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο με τίτλο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020. Το υποέργο προβλέπεται να ανατεθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118,119 και 328 του Ν.4412/2016 στη με αρ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677 τ.Β΄/3-3- 2017) και στη με αρ.πρωτ. 28876/ΕΫΣΣΑ 493/16-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 938/τ.Β΄/16-3-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  Τα παραδοτέα της πράξης είναι: 1.Σχεδιασμός Μακέτας - Λογότυπου και Ηλεκτρονικού Λογότυπου για την προώθηση των δράσεων της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 2. Δημιουργία Περιεχομένου Δικτυακής Σελίδας, 3. Σχεδιασμός και Παραγωγή Προωθητικού Υλικού, 4. Παραγωγή ηχητικού μηνύματος (Radio- Spot – Σπικάζ), 5. Δημιουργία social media και εκπαίδευση υπευθύνων επικοινωνίας, 6. Αναμετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος (Σποτ), 7. Διαδικτυακή προώθηση, 8.Υπηρεσίες Φωτογράφου και Βιντεοσκοπήσεων, 9. Παραγωγή ψηφιακού εντύπου Ενημέρωσης, 10.Υποστήριξη Διοργάνωσης Ημερίδων Ενημέρωσης.  Στόχος των αποτελεσμάτων της πράξης είναι η υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου όπως αυτό προβλέπεται και εμπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της με την υπ'αριθμ. 1711/2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020.


Απόφαση Ένταξης

Τροποποιηση Απόφασης Ένταξης

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

3η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης

Περιγραφή της πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της  Υπηρεσίας: Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της  Στρατηγικής  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης :

Σύμβαση για τις Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης