Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» με ακρωνύμιο «Step2Smart»

23.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 302305/ 24-11-2017 έγγραφο της Κ.Γ. Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με Απόφασή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A  «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» (www.greece-cyprus.eu), εγκρίθηκε η πράξη, με τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» με ακρωνύμιο «Step2Smart».

Η πράξη «Step2Smart» υποβλήθηκε προκειμένου να αξιολογηθεί,  στα πλαίσια του Άξονα Προτ.2, Ειδικός Στόχος 2.2. της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος  Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (Ε.Υ.Δ.Ε.Π) του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Εταίροι της Πράξης:

 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων),  Επικεφαλής Εταίρος (Επ. Ετ.) της Πράξης (http://www.mcw.gov.cy)
 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) (http://www.mlsi.gov.cy)
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) (https://ucy.ac.cy)
 • Δήμος Χανίων (www.chania.gr)
 • Δήμος Κω (http://www.kos.gov.gr)

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για την Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με έμφαση στα Συστήματα ITS (Intelligent Transport Systems ή αλλιώς Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – ΣΕΜ).

Στόχοι της Πράξης είναι:

 • Ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων ή διασυνδεδεμένων κόμβων σε λειτουργία συντονισμένης αρτηρίας.
 • Η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs – VMS) για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.
 • Η πληροφόρηση των πολιτών/οδηγών σε όλα τα στάδια του ταξιδιού (pre-trip / on-trip) και με διάφορα μέσα (web site ή mobile apps).
 • Η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής φωτεινής σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο.
 • Η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Η δημιουργία στρατηγικών διαχείρισης οδικών αξόνων με διαφορετικές μεθόδους.
 • Στην δυναμική αλλαγή των χρόνων πρασίνου ανάλογα με την πυκνότητα της κυκλοφοριακής ροής

Ειδικότερα ο Δήμος Χανίων πρόκειται να χρηματοδοτηθεί για:

 • Την διαχείριση και τον συντονισμό του έργου
 • Την προετοιμασία και την εκπόνηση των δράσεων δημοσιότητας
 • Την υλοποίηση της 3η Ημερίδα Πράξης
 • Την αποτύπωση και την καταγραφή & επιλογή στρατηγικών της πιλοτικής δράσης
 • Τον σχεδιασμό και την δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινοί Σηματοδότες (ΦΣ) για τη βελτιστοποίηση τους
 • Αποτύπωση αποτελεσμάτων έργου πιλοτικής δράσης βάσει συγκριτικών μετρήσεων αναλυτικής παρακολούθησης & καταγραφής ρύπων
 • Διασύνδεση με Website Πράξης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης είναι 1.697.500,00 €, ενώ για το Δήμο Χανίων είναι 378.171,00 €. Η πράξη, όσον αφορά στο Δήμο Χανίων θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Δικτυακοί τόποι της πράξης Step2smart

- Ιστοσελίδα της Πράξης http://www.eng.ucy.ac.cy/step2smart

- Ιστοσελίδα του Προγράμματος http://greece-cyprus.eu/

- Σελίδα Facebook πράξης Step2smart https://www.facebook.com/Step2Smart

- Portal κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Δήμου Χανίων step2smart.chania.gr.

____________________________________________________________________________________________________________

Προκηρύξεις Δήμου Χανίων:

1) 29/3/2018, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δήμου Χανίων στην αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε 3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart

- Σύμβαση

2) 26/11/2018, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (STEP2SMART - Π.Ε. 1.4.3 Διαχείριση έργου σε επίπεδο εταίρου)

- Σύμβαση

3) 14/12/2018, Υπηρεσία Επαληθευτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων της πράξης STEP2SMART - Π.Ε. 1.4.4 Υπηρεσία εξωτερικού ελεγκτή για την πιστοποίηση των δαπανών του έργου 

- Σύμβαση

4) 15/5/2019, Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Αντοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων", Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart (ΑΔΑΜ: 19PROC004948266 2019-05-15)

- Σύμβαση

5) 14/7/2020, Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΥΠΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ STEP2SMART ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020»

          -Σύμβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (step2smart - Π.Ε.2.4.2 – «Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας»

Πρόσκληση

Κατάταξη

Σύμβαση

Ανάθεση Υπηρεσίας για τα «Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας στα πλαίσια συναντήσεων εταίρων» Παραδοτέο 1.4.2, την « Προετοιμασία Πληροφοριακού υλικού πράξης» Παραδοτέο2.4.1 «Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας» Παραδοτέο
2.4.2 και την «3η Ημερίδα Πράξης» Παραδοτέο 2.4.3 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

Πρόσκληση 

ΣύμβασηΤεχνικές συναντήσεις - Ημερίδες

1η Τεχνική συνάντηση - Κύπρος


 

1ο Συνέδριο της Πράξης Step2Smart με τίτλο “ CIrClE 2019 - Smile”

 

2η Τεχνική συνάντηση - Κως

 

 

3η Τεχνική Συνάντηση - Χανιά (Πέμπτη 3/12/2020)

 

 

 

3η Ημερίδα πράξης Step2Smart - Χανιά (Παρασκευή 4/12/2020)