Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Χανιά ΣΥΝ

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11


Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεθοδολογίας ολοκληρωμένου και συντονισμένου ελέγχου κυκλοφορίας αστικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο και στην υλοποίησή της στο δίκτυο των Χανίων. Το έργο θα διεξαχθεί σε δύο (2) ισόχρονες φάσεις διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών έκαστη.

Κατά την Α'' Φάση του έργου θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία ολοκληρωμένου και συντονισμένου ελέγχου κυκλοφοριακής ροής αστικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη χρήση φωτεινών σηματοδοτών (ΦΣ) και Πινάκων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ).
Η ανάπτυξη της εν λόγω μεθοδολογίας θα υποστηριχθεί από διερευνήσεις μέσω προσομοίωσης. Προς το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το μακροσκοπικό μοντέλο METACOR με στόχο την απεικόνιση και προσομοίωση του αστικού δικτύου των Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τη φωτεινή σηματοδότηση, τους ΠΜΜ και μια σειρά από κατάλληλα επιλεγμένα σενάρια κυκλοφοριακής κατάστασης.
Κατά τη δεύτερη φάση του έργου, η στρατηγική που θα έχει παραχθεί από την πρώτη φάση θα υλοποιηθεί στην πρόσφατα αναπτυχθείσα σύγχρονη υποδομή ελέγχου του Δήμου Χανίων λαμβάνοντας υπόψη μόνον τη φωτεινή σηματοδότηση του δικτύου. Η υλοποίηση θα περιλαμβάνει την επίδειξη της εύρυθμης λειτουργίας της στρατηγικής, την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και τη σύγκρισή της με διαθέσιμες στρατηγικές σταθερού χρόνου του Δήμου Χανίων.


Κύριοι Συμβαλλόμενοι:

  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Δήμος Χανίων