Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

OMNI

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

Θέμα: Κυκλοφοριακά
Διάρκεια: 3/2000 - 3/2003

Τα πρόγραμμα OMNI στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου οδικού δικτύου προσανατολισμένου στους κόμβους. Το μοντέλο αυτό θα ενεργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο που θα απομονώνει την υποδομή του δικτύου από τις εφαρμογές που τη χρησιμοποιούν. Το OMNI θα μοντελοποιεί υπάρχοντα στοιχεία του δικτύου (αισθητήρες, λωρίδες, τοπικοί ελεγκτές...) λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα φυσικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη λειτουργικότητά τους. Το μοντέλο θα παρέχει τυποποιημένες συνδέσεις με τα αντικείμενα του δικτύου, επιτρέποντας την προσθήκη προηγμένων εφαρμογών Τηλεματικής ή νέων συσκευών στην υπάρχουσα υποδομή. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί με τη μορφή δύο πρωτοτύπων (Αρχικό και Τελικό πρωτότυπο) που θα περιλαμβάνουν ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών και αντίστοιχο λογισμικό για περαιτέρω αξιοποίηση/ εκμετάλλευση.
Το ΟΜΝΙ θα περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς προηγμένης Τηλεματικής μεταφορών (προηγμένα συστήματα κυκλοφοριακού ελέγχου, αυτόματη ανίχνευση επεισοδίων και πληροφόρηση χρηστών μεσώ του WWW) και χρήσης αισθητήρων βασισμένων σε τεχνητή όραση για επιτήρηση και διαχείριση της κυκλοφορίας. Αυτό θα επιτρέψει απ''τη μια την περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων εφαρμογής και απ''την άλλη την αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου ΟΜΝΙ χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες εφαρμογές και συσκευές ως παραδειγματικές μελέτες.
Το Τελικό πρωτότυπο θα αξιολογηθεί σε τέσσερις πιλοτικές θέσεις: Αλικάντε (ΙΣ), Μιλάνο (IT), Χανιά (ΕΛ) και σε μια τεχνητή θέση που θα αναπαριστά το Παρίσι (ΓΑ). Οι διαφορετικές υποδομές και απαιτήσεις των χρηστών θα χρησιμεύσουν στην επαλήθευση της ανοιχτωσύνης του μοντέλου και η χρήση διαφορετικών αρχιτεκτονικών κυκλοφοριακής διαχείρισης (κεντρική, κατανεμημένη) θα χρησιμεύσει στην επαλήθευση της ευελιξίας του.

Συμμετέχοντες:
Κύριοι Συμβαλλόμενοι

 • ETRA Investigation Y Desarrollo SA, Ισπανία
 • CITILOG, Γαλλία
 • Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite, Γαλλία
 • Project Automation SpA, Ιταλία
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα
 • Towarzystwo Przetwarzania Obrazow, Πολωνία
 • University of Southampton, Ενωμένο Βασίλειο


Συνεργαζόμενοι:

 • Ayuntamiento de Alicante, Ισπανία
 • Mizar Automazione SpA, Ιταλία
 • Comune di Milano, Ιταλία
 • Δήμος Χανίων, Ελλάδα


Διάρκεια: 3/2000 - 3/2003