Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΑΠ

ΣΑΠ, Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

31.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:18

έμβλημα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν.4819/2021 (Α΄129) ο Δήμος Χανίων υποχρεούται στην εκπόνηση προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ.

Με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» καθορίσθηκε ο τρόπος  που θα εκπονήσει κάθε Δήμος το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Το Πράσινο Ταμείο με την 2479/27-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) πρόσκληση κάλεσε τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A’ Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Mε την υπ’ αριθμ. 240.3.1/2022 απόφασή του (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε τον καθορισμό (μεταξύ άλλων) του  Δήμου Χανίων ως προσωρινού δικαιούχου στον Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)».

Απόφαση ένταξης

Τεχνικές προδιαγραφές

Σύμβαση