Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 26/08/2008 08:08

11/02/03,Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Χανίων

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 1. ‘Εγκριση προϋπολογισμού του Κ.Α.Μ. έτους 2003 2. ‘Εγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης έτους 2003 3. ‘Εγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΠΕΧ έτους 2003 4. Οικονομική κατάσταση της ΔΗΠΕΧ 5. Διάθεση εσόδων 6. Ρύθμιση οφειλών ΔΕΥΑΧ 7. Αρμοδιότητες – Τρόπος λειτουργίας Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 8. Επαναδιατύπωση της υπ’αρ. 70/2003 απόφασης που αφορά την συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την προκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού για την τοποθέτηση του μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού 9. Επαναδιατύπωση της υπ’αρ. 71/2003 απόφασης που αφορά την συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την προκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού για την τοποθέτηση του μνημείου πεσόντων Αεροπόρων 10. Αναμόρφωση Οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2003 11. Ανανέωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων χρήσης 2002 και ψήφιση σχετικής πίστωσης 12. ‘Εγκριση δαπάνης έτους 2002 (ΕΛΓΑ-ΠΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ) 13. ‘Εγκριση δαπανών έτους 2002 (δημοσιεύσεις σε εφημερίδα) 14. ‘Εγκριση δαπάνης γεύματος 15. ‘Εγκριση ανάθεσης (Θέατρο Ανατολικής Τάφρου) 16. ‘Εγκριση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 17. Ορισμός Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων 18. Ορισμός Επιτροπής Καθαριότητας 19. Ορισμός Επιτροπής Κτηματολογίου των Δημοτικών Ακινήτων 20. Ορισμός Επιτροπής αριθμού οικόσιτων ζώων και πτηνών 21. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 81/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 22. ‘Εγκριση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Συνεδριακές Εκδηλώσεις του Ιστιτούτου Επιμόρφωσης 23. ‘Εξοδα παράστασης Δημάρχου 24. Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου 25. ‘Εγκριση μετάβασης στο εσωτερικό (Αθήνα) 26. ‘Εγκριση μετάβασης στο εξωτερικό 27. Προσκύρωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Χαλέπας 28. Προσκύρωση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή Λενταριανών 29. ‘Εγκριση καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στην οδό Δικτύνης 30. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 31. Καταγγελία συμβάσεων μισθωτών καταστημάτων Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς λόγω οφειλών μισθωμάτων 32. Καταγγελία σύμβασης Νο2 καταστήματος Νέας Δημοτικής Αγοράς (Γ.Φυτράκης) 33. Ορισμός εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή του Ειδικού Γυμνασίου 34. Ορθή επανάληψη της 36788/19-11-2002 εισήγησης Τ.Υ. Δήμου Χανίων 35. ‘Εγκριση πίστωσης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο 36. Μείωση εγγυήσεων έργου (επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων) 37. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για παραλαβή έργου (Αντικατάσταση κουφωμάτων 6ου Δημοτικού Σχολείου) 38. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για παραλαβή έργου (επισκευή σωλήνων θέρμανσης 5ου Λυκείου-8ου Γυμνασίου) 39. Ενημέρωση για το ΞΕΝΙΑ