Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 25/08/2008 09:08

1/10/03, Πρόσκληση Νομού Χανίων για Τεχνικό Έλεγχο, ΚΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983 ‘Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις’ και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ57/Α/23-3-1999) ‘Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’. 2. Τη με αριθμό 44800/123/1985 (ΦΕΚ781/Β/24-12-1985) απόφαση του υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών ‘Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων’. 3. Τη με αριθμό Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/27-7-1999) κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών ‘Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ’ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Φ2/70916/2953/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 458Β/20-4-2001). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προσκαλούμε για τεχνικό έλεγχο τα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων και δεν έχουν υποστεί κανένα τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, όπως παρακάτω: 1. Από 01-10-2003 έως 15-10-2003 τα παρακάτω οχήματα:

  • Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΗΒ 7200 έως ΗΒ 7500 2.Από 16-10-2003 έως 31-10-2003 τα παρακάτω οχήματα:
    • Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΗΒ 7501 έως ΗΒ 7800 Όσα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει πινακίδα κυκλοφορίας υποχρεούται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που είχαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, στα τηλέφωνα 2824024001 και 2824024002 για να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού για έλεγχο του οχήματός τους.