Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 25/08/2008 09:08

6/10/03, Πρόσληψη από τον ΟΔΗΠΟΙΠ ένος κοινωνικού λειτουργού ή-οικονομολόγου ή ψυχολόγου

Για την υλοποίηση του προγράμματος Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες με τίτλο « Ίσες ευκαιρίες στα πλαίσια του μέτρου 2.1 Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση » και έχοντας υπόψη το 41346/03 έγγραφο του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το οποίο γνωστοποιείται η αριθμ. 334/14022/2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 ο ΟΔΗΚΟΙΠ πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου , ένα κοινωνικό λειτουργό , ένα οικονομολόγο και ένα ψυχολόγο . Προσόντα που απαιτούνται : -Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής . -Να διαθέτουν τριετή επαγγελματική εμπειρία , μετά το πέρας των σπουδών του , στην παροχή Σ.Υ.Υ προς ευπαθείς ομάδες. Η σύναψη σύμβασης έργου είναι μέχρι το τέλος του 2003 με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα παραταθεί . Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα κατατίθενται στα γραφεία του ΟΔΗΚΟΙΠ (ισόγειο Δημαρχείου οδός Καραισκάκη) μέχρι 8/10/03. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2821-0-92000 εσωτ. 172,173.