Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

10/1/05, Ορισμός & Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Χανίων

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 115,116 & 117 του Π.Δ. 410/95 “περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε Αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους Γεώργιο Βούρβαχη, Γρηγόριο Αρχοντάκη, Αριστείδη Παπαδογιάννη, Εμμανουήλ Αγγελάκη και Γεώργιο Κουκλάκη για το έτος 2005 στους οποίους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Α: Στον Γεώργιο Βούρβαχη τα θέματα που αφορούν : • Αθλητισμός • Κοινωνική παρέμβαση • Υγεία • Παιδεία και Νεολαία • Εθελοντισμός • Έκδοση Αδειών Γάμων και τέλεση Πολιτικών Γάμων • Την αρμοδιότητα υπογραφής των αδειών του Ν2734/1999 • Την εποπτεία όλων των διαδικασιών που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες Β: Στον Γρηγόρη Αρχοντάκη τα θέματα που αφορούν : • Οικονομικές Υπηρεσίες • Πολιτισμός • Δημοτική Αστυνομία • Πυροσβεστικός Σταθμός, • Εκδόσεις • Βιβλιοθήκες • Τουρισμός • Μηχανοργάνωση • Εποπτεία και παρακολούθηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Αντιδήμαρχο • Εποπτεία του Προϋπολογισμού σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Αντιδήμαρχο • Έκδοση Αδειών Γάμων και τέλεση Πολιτικών Γάμων • Θέματα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Γ: Στον Αριστείδη Παπαδογιάννη θέματα που αφορούν: • Τεχνική Υπηρεσία πλην του Τμήματος Πρασίνου και της εποπτείας των έργων Αυτεπιστασίας και των Συνεργείων όπου θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. • Παλιά Πόλη • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση • Πρόγραμμα Έργων • Φωτεινή Σηματοδότηση • Εποπτεία της Κυκλοφοριακής Μελέτης • Πολεοδομία • Κτηματολόγιο • Ενεργειακό • Πράξεις Εφαρμογής • Όλων των απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Αυθαίρετα • Περιβάλλον • Εποπτεία και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας • Έκδοση Αδειών Γάμων και τέλεση Πολιτικών Γάμων Δ: Στον Εμμανουήλ Αγγελάκη θέματα που αφορούν: • Καθαριότητα • Δημοτικά Σφαγεία • Λαϊκές Αγορές Ε: Στον Γεώργιο Κουκλάκη θέματα που αφορούν: • Υπηρεσία Πρασίνου • Εποπτεία των έργων Αυτεπιστασίας και των Συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας • Κυκλοφοριακά θέματα πλην της Μελέτης Κυκλοφοριακού Πόλης • Σχολική Στέγη και συντήρηση της • Δημοτικά Σφαγεία (να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρεί σε περίπτωση απουσίας, για το θέμα αυτό). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος Βιρβιδάκης