Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005

3/6/05, Προμήθεια νιτρικού ασβεστίου για μείωση των οσμών στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

14.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα επιλογής της πιο συμφέρουσας (μετά από αξιολόγηση προσφορών) προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια νιτρικού ασβεστίου για μείωση των οσμών στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την επιτροπή προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στις 21/06/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί με το ταχυδρομείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000 ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ). Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι του είδους αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 600 ΕΥΡΩ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης, Τηλ. 2821036275, Φαξ & Τηλ. 2821036289), όπου βρίσκονται τα τεύχη του διαγωνισμού και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ