Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

24/1/07, Πρόσκληση οχημάτων Νομού Χανίων για τεχνικό έλεγχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983 ‘Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις’ και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ57/Α/23-3-1999) ‘Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’. 2. Τη με αριθμό 44800/123/1985 (ΦΕΚ781/Β/24-12-1985) απόφαση του υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών ‘Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων’. 3. Τη με αριθμό Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/27-7-1999) κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών ‘Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ’ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Φ2/70916/2953/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 458Β/20-4-2001).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο τα Eπιβατικά και Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης των οποίων η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων και δεν έχουν υποστεί κανένα τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, όπως παρακάτω: 1. Οι αριθμοί κυκλοφορίας από ΧΝΑ 1401 εως ΧΝΑ 1500, θα ελέγχονται από 1/2/05 εως 14/02/05. 2.Οι αριθμοί κυκλοφορίας από ΧΝΑ 1501 εως ΧΝΑ 1600, θα ελέγχονται από 15/02/05 εως 28/02/05. 3. Οι αριθμοί κυκλοφορίας από ΧΝΑ 1601 έως ΧΝΑ 1700, θα ελέγχονται από 1/03/05 έως 15/03/05. 4. Οι αριθμοί κυκλοφορίας από ΧΝΑ 1701 έως ΧΝΑ 1800, θα ελέγχονται από 16/03/05 έως 31/03/05 Όλα τα οχήματα άλλων περιοχών της χώρας, που έχουν μεταβιβαστεί στον Ν. Χανιών εως την 1-10-2001 και φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας με δύο γράμματα (π.χ. ΑΑ 1200) ανεξαρτήτως συνδιασμού, με αριθμό από: α) 1601 έως 1700 από 01/02/05 έως 14/02/05 β) 1701 έως 1800 από 15/02/05 έως 28/02/05 γ) 1801 έως 1900 από 01/03/05 έως 15/03/05 δ) 1901 έως 2000 από 16/03/05 έως 31/03/05 Οχήματα με κόκκινες πινακίδες, θα προσκληθούν για έλεγχο με νεώτερο πρόγραμμα. Όσα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει πινακίδα κυκλοφορίας υποχρεούται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που είχαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, στα τηλέφωνα 2824024001 και 2824024002 για να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού για έλεγχο του οχήματός τους. Όσοι δεν φροντίσουν έγκαιρα για το ραντεβού τους θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι και θα τους επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος τους.Όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.