Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 11:08

25/08/06,Πλήρωσης οργανικών θέσεων στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτά (7) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ως εξής: ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων 4 και ΥΕ16 Εργατών Καθαρισμού (εσωτερικών χώρων) : 3 Η αίτηση απευθύνεται στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και υποβάλλεται στο Γραφείο Γραμματείας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μελιδονίου 27 Χανιά Τ.Κ. 73100, τηλέφωνο 28210-23360. Τα έντυπα των αιτήσεων (187Φ και 188Φ) διατίθενται από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Κατάστημα του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Η συγκεκριμένη διακήρυξη δημοσιεύεται στις 25/8/2006 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι και την 14/9/2006 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ Αντιδήμαρχος Χανίων