Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 10:08

29/08/06,Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων από τον Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π

O Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΔΗΚΟΙΠ), ΝΠΔΔ του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΟΔΗΚΟΙΠ του Δήμου Χανίων για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 1) ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας : θέση (1) μία, χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες 2) ΤΕ Επισκεπτών Υγείας : θέση μία(1), χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες 3) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων, θέσεις δύο (2), χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες 4) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, θέση μία (1), χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΔΗΚΟΙΠ) Δήμου Χανίων , οδός Μυλωνογιάννη αριθ.69 (στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων) τηλ 2821095292 και 2821092000 (εσωτ. 172 & 173), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).