Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 08:08

3/08/06,Προμήθεια εξοπλισμού για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ των Λαών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Π.Ε.Χ. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «προμήθεια εξοπλισμού» το πρώτο υποέργο της πράξης «Επιχορήγηση της ΔΗ.Π.Ε.Χ. για την προμήθεια εξοπλισμού και τη διοργάνωση Φεστιβάλ των Λαών στην πλατεία της Σπλάντζιας Δήμου Χανίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.580,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του μέτρου 4.4 «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (Σ.Α.Ε.Π. 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΗ.Π.Ε.Χ., Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, την 1/9/2006 και ώρα 11.00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη ΔΗ.Π.Ε.Χ., κος Μανωλικάκης Λεωνίδας Ταχυδρ. δ/νση: Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, τηλέφωνο 2821087098, e-mail: dipeh@otenet.gr.