Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

7/12/06,Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στην περιοχή Σπλάντζιας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 57.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενου από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 4.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-EKT»του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2006 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δε γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φορείς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Ε.Ε., με εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και με έργα παρόμοιας φύσης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/97 (ΦΕΚ 186/Α/23.9.1997) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/02.07.2003) . Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια, τηλέφωνο (28210) 92000 εσωτ.175, e-mail: programm@chania.gr . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ