Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 09:08

8/09/06,Προμήθεια Αναλωσίμων ειδών Η/Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ Η/Υ O Δήμος Χανίων, σύμφωνα με την υπ’αρ. 530/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής , την υπ’ αρ.12786/2006 εγκριτική της Περιφέρειας Κρήτης και την υπ’αρ. 38607/2006 απόφαση Δημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση αναλωσίμων ειδών Η/Υ & περιφερειακών , προϋπολογισμού 13.500,00€ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και να καταθέσουν κλειστές προσφορές εως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12,00 ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Τη διενέργεια προμήθειας αναλωσίμων ειδών Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου Χανίων με απ’ ευθείας ανάθεση. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Οι προμήθειες θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να δεσμευτούν ότι σε περίπτωση κατάργησης κάποιων Η/Υ ή περιφερειακών θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα αναλώσιμα είδη που θα έχουν αγοραστεί από τον Δήμο Χανίων , με άλλα ίσης αξίας