Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 10:08

11/12/07, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων"

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 1.284.032,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 650.041,97 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία υδραυλικών, με προϋπολογισμό 409.935,53 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κυδωνίας 29 Χανιά, μέχρι τις 3-1-2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000 εσωτ. 114, FAX επικοινωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-1-2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία οδοποιίας και 1η και άνω στην κατηγορία υδραυλικών , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.000 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ