Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

19/5/07, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Αυτοκινητοστασίου Δήμου Χανίων

08.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Χανιά 18-5-2007 Α.Π. 23624 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Αυτοκινητοστασίου Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 111.500 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 93537,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κυδωνίας 29 Χανιά, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000, FAX επικοινωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αργυρώ Βιδαλάκη. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία οικοδομικά β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.875 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με ποσόν 80.000 € και από Ανταποδοτικά τέλη με ποσόν 31.500 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ