Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 10:08

14/8/07, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση της νότιας περιοχής Κουμ-Καπί της πόλεως Χανίων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση της νότιας περιοχής Κουμ-Καπί της πόλεως Χανίων», με προϋπολογισμό 2.100.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 1.377.998,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 331.573,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κυδωνίας 29 Χανιά, μέχρι τις 6/9/2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821/092000, FAX επικοινωνίας 2821/093300 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/9/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 2η και άνω στην κατηγορία οδοποιίας , τάξη 1η και άνω στην κατηγορία Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.200,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 στα πλαίσια υλοποίησης του Γ΄ Κ.Π.Σ. κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ