Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

25/6/07, Διανομή - Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το 2007

08.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι από την 21η Ιουνίου 2007 ξεκίνησε η διανομή - χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2007. Η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2007. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής. Γ. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή έναν εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του δελτίου. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία από κανένα εκ των παραπάνω εγγράφων, θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 2. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 3. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος. 4. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, βάσει της αναγραφής στο Βιβλιάριο Υγείας, όπου σημειώνεται η επαναχορήγηση. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 20.00 και το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.