Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 08:08

1/11/07, Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων, σε εκτέλεση της υπ’αρ. 872/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας , της Πολεοδομίας και του Γραφείου Παλιάς Πόλης του Δήμου Χανίων ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό τουλάχιστον 750τ.μ αποτελούμενο από τουλάχιστον 3 αίθουσες, τουλάχιστον δύο λουτρά ανά 200 m2 περίπου με εξαερισμό , σύστημα ψύξης-θέρμανσης , να είναι ευάερο, ευήλιο, να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αν είναι σε όροφο να έχει υποχρεωτικά ασανσέρ το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο Δημαρχείο Χανίων και πιο συγκεκριμένα στην εντός περιοχή που ορίζεται μεταξύ των παρακάτω οδών: Μ.Μπότσαρη –Μαργουνίου-Σκαλίδη-Χ’Μιχάλη Γιάνναρη –Στρ. Τζανακάκη-Κορνάρου-Μ.Μπόσταρη. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 ή την προϊσταμένη δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσακαλίδου Ιωάννα τηλ. τηλ.28210-92000 εσωτ.139 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστό φάκελο στις 12 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής που θα περιλαμβάνει : α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν. β) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με χρήση, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (Πολεοδομίας Δήμου Χανίων) για τη νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου .Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια είναι προ του 1985 να προσκομισθεί βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει. γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) όπως ισχύει σήμερα, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου. δ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και απόσπασμα σχεδίου πόλεως, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση του ακινήτου. ε) Εφόσον η οικοδομική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από τη ζητούμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωση τους για έκδοση οικοδομικής αδείας αλλαγής χρήσης του ακινήτου τους, που θα προσκομιστεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου. Πριν την παράδοση του ακινήτου προς χρήση θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει σύνδεση με ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΧ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να στεγάσει στο ακίνητο , καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , και άλλες υπηρεσίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και άλλα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα ή επιχειρήσεις του Δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ