Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 05/08/2008 01:08

3/1/07,Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.. 3463/2006 << Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 103. 2. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζονται στο Δήμο Χανίων ( 5) πέντε Αντιδήμαρχοι από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. 4. Τη δομή και οργάνωση των Δημοτικών υπηρεσιών και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε Αντιδημάρχους για το έτος 2007 τους Δημοτικούς Συμβούλους α)Αριστείδη Παπαδογιάννη, β)Παναγιώτη Ταβουλάρη γ)Εμμανουήλ Αγγελάκη δ) Μιχαήλ Ντάλλα και ε)Ευάγγελο Σαματά , στους οποίους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Α: Στον Αριστείδη Παπαδογιάννη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. • Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας. • Το Τμήμα Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών. • Το Τμήμα προγραμματισμού και εσωτερικού ελέγχου. • Τα Γραφεία πυροσβεστικού σταθμού και Δημοτικού κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το Αθλητικό Γραφείο του τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ( συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου). • Όλα τα απαραίτητα διοικητικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. << Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ >>. • Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αρμοδίων Αντιδημάρχων. ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Το τμήμα πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και λαικών αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. • Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων. Β: Στον Παναγιώτη Ταβουλάρη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Την Διεύθυνση του Κ.Ε.Π. • Το τμήμα πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το γραφείο Παιδείας και Νεολαίας του Τμήματος Πρόνοιας Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τα Γραφεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μουσικής παιδείας, Τουρισμού και πληροφόρησης, του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Το τμήμα Δημοτικής κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών γάμων) • Το Γραφεία πυροσβεστικού σταθμού και Δημοτικού κινηματογράφου του Τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Το Αθλητικό Γραφείο του τμήματος Πολιτισμού –Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ( συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου) • Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. << Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ >>. • Την Αντιπροεδρία του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου. Γ: Στον Εμμανουήλ Αγγελάκη Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Το τμήμα Δημοτικής κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών γάμων) • Το Γραφείο Πρωτοκόλλου Αρχείου και διεκπεραίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. • Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και να τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα τα θέματα που αφορούν. • Την Διεύθυνση του Κ.Ε.Π • Τα Γραφεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μουσικής παιδείας, Τουρισμού και πληροφόρησης, του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ: Στον Μιχαήλ Ντάλλα Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Την αναπλήρωση του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται. • Την Προεδρία της Δημαρχιακής Επιτροπής. • Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαικών Αγορών ( συμπεριλαμβανομένων α) της έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προυπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου β) της διαταγής είσπραξης των Δημοτικών εσόδων και γ) της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ) • Την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) • Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. • Την υπογραφή των εντολών αγοράς διαφόρων ειδών με πληρωμή από την πάγια προκαταβολή όλων των υπηρεσιών. Ε: Στον Ευάγγελο Σαματά Ι Όλα τα θέματα που αφορούν: • Τη Διεύθυνση Καθαριότητας. • Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαικών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. • Το Γραφείο Πρόνοιας του Τμήματος Πρόνοιας – Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Τα Γραφεία Ισότητας και Ενημέρωσης ανέργων του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών • Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων. • Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αρμοδίων Αντιδημάρχων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ