Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 08/08/2008 10:08

26/6/07, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και ήχου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Π.Ε.Χ. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και ήχου» του δεύτερου (2ου) υποέργου της πράξης «Επιχορήγηση της ΔΗ.Π.Ε.Χ. για την προμήθεια εξοπλισμού του Βενιζελείου Ωδείου, στην περιοχή Σπλάντζια Δήμου Χανίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 93.010,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του μέτρου 4.4 «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους (Σ.Α.Ε.Π. 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΗ.Π.Ε.Χ., Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007 και ώρα 11.00 – 11.30 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη ΔΗ.Π.Ε.Χ., κος Μανωλικάκης Λεωνίδας Ταχυδρ. δ/νση: Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, τηλέφωνο 2821087098, e-mail: dipeh@otenet.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΗΠΕΧ Γεώργιος Βούρβαχης