Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

10/8/07, Προμήθεια και εγκατάσταση info kiosk Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Περιήγησης

12.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

«Προμήθεια και εγκατάσταση info kiosk Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Περιήγησης» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Π.Ε.Χ. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια και εγκατάσταση info kiosk - Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Περιήγησης» του πρώτου (1ου) υποέργου της πράξης «Επιχορήγηση της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης του Δήμου Χανίων για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση info kiosk – Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Περιήγησης στην περιοχή της Σπλάντζιας Δήμου Χανίων» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του μέτρου 4.4 «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους (Σ.Α.Ε.Π. 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΗ.Π.Ε.Χ., Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007 και ώρα 11.00 – 11.30 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη ΔΗ.Π.Ε.Χ., κος Μανωλικάκης Λεωνίδας Ταχυδρ. δ/νση: Υψηλαντών 15, 73135 Χανιά, τηλέφωνο 2821087098, e-mail: dipeh@otenet.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΔΗΠΕΧ Γεώργιος Βούρβαχης