Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/09/2009 11:09

14/09/2009 Αιτήσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας

Oι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2009 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ιταλική και για τα επίπεδα: Β1 "µέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση", στην Ισπανική γλώσσα τα επίπεδα: Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" και στην Τουρκική το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση". Οσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς (µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόµου 1599/86) είτε, αν είναι ανήλικοι, µέσω των κηδεµόνων τους ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από τον κηδεµόνα προσώπου. Σε περίπτωση υποβολής οµαδικών αιτήσεων (όπως από εκπαιδευτικό φορέα ή κέντρο ξένων γλωσσών) η εξουσιοδότηση αυτή µπορεί να είναι µία για όλους τους υποψηφίους. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 1. Μια φωτογραφία µικρού µεγέθους 2. Ενα έντυπο παραβόλου δηµοσίου α. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 "µέτρια γνώση" β. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 "καλή γνώση" γ. των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 "πολύ καλή γνώση". Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά µπορούν να εισπράττονται και µε την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δηµοσίου (ΚΑΕ 3741). 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. 4. Ειδικό έντυπο "Αίτηση" που διατίθεται προς συµπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" τόσο από την Δ/νση Δ/µιας Εκπαίδευσης Χανίων όσο και από την ιστοσελίδα www.kpg.ypepth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 28210 47131.