Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 21/08/2009 02:08

21/08/2009, Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Δημαρχείο Χανίων

 Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Χανίων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και επιλογής που αφορούν στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 1/621Μ/2008 προκήρυξη, των κατηγοριών:

ΠΕ1 (Οικον. Περιφ. Ανάπτυξης)

ΠΕ1 (Οικον. Ευρ.Θεμάτων)

ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών

ΠΕ4 Αρχ. Μηχανικών

ΠΕ5 Μηχανολ. Μηχ., Ηλεκτρ. Μηχ., Μηχ. Ηλεκτρ.

ΠΕ11Πληροφορ. (softweare)

ΠΕ11 Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογ.

ΤΕ22 Δ/νσης Μον. Τ.Α.

ΔΕ26 Μηχαν. Αυτοκιν.

ΔΕ28 Χειρ. Μηχ.

ΥΕ16 Εργατ.

ΠΕ8 Μηχ. Περ.

ΠΕ17 Μηχ. Παρ. και Δ/σης

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

1)     Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων

2)     Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων

3)     Πίνακας διοριστέων

4)     Πίνακας αποκλισθέντων

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αναρτήσεως των πινάκων, δηλαδή από 22/8/2009. Η ένσταση γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Τ.Κ.11510 Αθήνα) με αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 40€.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα