Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 07/08/2009 01:08

07/08/2009 Πρόγραµµα για τη µεταποίηση

Πρόγραµµα για την Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων στα πλαίσια του µέτρου 123 Α: «Επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ανακοίνωσε χθες η Νοµαρχία Χανίων. Ηµεροµηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009 και λήξης η ηµεροµηνία εξάντλησης των διαθεσίµων πιστώσεων του Μέτρου. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δηλαδή πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εµπορικού νόµου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δηµοτικές Επιχειρήσεις). Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Πληροφορίες: Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων: Βουδούρη Ιωάννα 2821344109.