Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 27/10/2009 08:10

26/10/2009, Χορήγηση αδειών για άδειες αλιείας

Απο τη Διεύθυνση Αλιείας ανακοινώθηκε για τους τους Πλοιοκτήτες Επαγγελµατικών Αλιευτικών Σκαφών, ότι για την χορήγηση ή την ανανέωση της Ειδικής Άδειας Αλιείας µεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφίας, κόκκινος τόνος και µακρύπτερος τόνος ) για το έτος 2010, απαιτείται Αίτηση στην Δ/νση Αλιείας Χανίων η οποία διαβιβάζεται για σύµφωνη γνώµη στο Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 10/11/2009 για τον ερυθρό τόνο και µέχρι 20/11/2009 για Ξιφία και Μακρύπτερο τόνο. Επισηµαίνεται ότι για να διαβιβασθούν οι αιτήσεις στη Δ/νση Θαλ. Αλιείας του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίµων για σύµφωνη γνώµη θα πρέπει να συνοδεύονται από: Θεωρηµένο αντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελµατικής άδειας αλιείας του σκάφους. Πιστοποιητικό Καταµέτρησης και Έγγραφο Εθνικότητας ( ή αντίστοιχο έγγραφο για µικρότερα σκάφη) του σκάφους. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα εκτός της αλιείας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτήθηκε. Δήλωση παραγωγής για το έτος 2009. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας µεγάλων πελαγικών ειδών και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών που επιθυµούν να ψαρεύουν ξιφία, τόνο και µακρύπτερο τόνο µπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Αλιείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων Τηλ. 2821344533, Fax 2821071485 e-mail: alieia@chania.eu