Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 01/09/2010 02:09

01/09/2010, Απευθείας ανάθεση εργασίας ετήσιου και πενταετούς ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως και Διοξειδίου, που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: Ετήσιος έλεγχος και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Χανίων, για την καλή και ασφαλή λειτουργίας τους, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 2.     2.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995
 3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
 4.     4.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 στον Κ.Α. 10-6265.003 του οποίου προβλέπεται πίστωση 3.000,00€ για συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού.
 5.     5.   Την υπ’ αρ. 153/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ που ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από την 470/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.600,00€ για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
 6.     6.   Την υπ’ αριθμ. 34270/13-07-10 Απόφαση Αντιδημάρχου (για την οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές λόγω ποσού).
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 22/04-01-2009 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 8.     8.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας του ετήσιου και του πενταετούς ελέγχου και της αναγόμωση των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως και Διοξειδίου, που βρίσκονται σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Χανίων, (Δημοτικό Μέγαρο, κτίρια Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Δημοτικά Σφαγεία, Δ/νση Καθαριότητας, Αυτοκινητοστάσιο, Πυροσβεστικός σταθμός, Κλειστά γυμναστήρια Κλαδισού και Π.Ηλεκτρικής, κλπ) και στα απορριμματοφόρα του Δήμου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου και αναγόμωση , ως εξής:

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα
 • Λύσιμο κλείστρου
 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης
 • Έλεγχος μανομέτρου
 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του
 • Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης
 • Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί
 • Εισαγωγή αερίων
 • Τεστ υδραυλικής πίεσης
 • Έλεγχος σωστού βάρους κατασβεστικού υλικού
 • Έλεγχος στεγανότητας
 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου
 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης
 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

-        Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά ΕΝ,

-        Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

-        Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

-        Αναλυτική κατάσταση για την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων, με λεπτομερή αναφορά στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε καθένα και τις ημερομηνίες επόμενου ελέγχου.

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

      Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Απόφαση προκήρυξης