Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 05/07/2010 01:07

28/06/10, Διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβου για τις εργασίες αποψίλωσης σάρωσης οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Χανιά       28/06/2010

Πληρ.Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΤηλ.:2821341681                                         Αρ.πρωτ.   31426

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

          Ανοικτό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης έργου « εργασίες αποψίλωσης και σάρωσης οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων, επιμέλεια ακτής Νέας Χώρας και Κούμ Καπί, σάρωση του Δημοτικού Κήπου, φροντίδα αποψίλωσης των δρόμων, σάρωση και διατήρηση αποψίλωσης και ασβεστόχρωσης οδών, πλύσιμο Πλατείας Δημοτικής Αγοράς και όλων των Πλατειών καθώς και των εκάστοτε χώρων που διενεργούνται οι Λαϊκές Αγορές»

Το παρόν έργο είναι προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήρια τα αναφερόμενα στην παρούσα και αφορά στο χρονικό διάστημα από την κατακύρωση του διαγωνισμού μέχρι 31-12-2010 με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εφόσον η νομοθεσία το επιτρέψει.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη  από ώρα 09,30πμ έως 10,00πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων από την αρμόδια  Επιτροπή  .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όλοι οι εκ του νόμου διαθέτοντες τη νόμιμη άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων – Σχετική ΚΥΑ 50910/2727/22-12-03)   αναγνωρισμένοι εργολάβοι των έργων αυτών.  Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821341681, Γραφείο Προμηθειών.

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού
  2. μελέτη & ενδεικτικός προυπολογισμός
  3. Αναλυτικά η προκήρυξη