Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010

16/2/10, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τον «Καθαρισμό των Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Χανίων και των χώρων στη Δεξαμενή Αγ. Ιωάννου και του Μηχανοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

16.02.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 10:02

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση κλειστών προσφορών ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.138 Ευρώ (με τον Φ.Π.Α.) για τον «Καθαρισμό των Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Χανίων και των χώρων στη Δεξαμενή Αγ. Ιωάννου και του Μηχανοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον εξάμηνο. Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών που θα είναι συμπληρωμένες σε έντυπο της υπηρεσίας, θα γίνονται δεκτοί στο Γραφείο Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 13:30 μ.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Προσφορές γίνονται δεκτές και με το ταχυδρομείο αρκεί να έχουν έλθει επί αποδείξει στο προαναφερόμενο γραφείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Έντυπα, τεχνικές προδιαγραφές και περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τον κ. Γιώργο Δουλουφάκη, Διευθυντή Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Χ., (τηλ. 28210-36270, fax: 28210-36288).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.