Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 30/11/2010 12:11

30/11/2010, Προκήρυξη διαγωνισμού του Οργανισμού Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων για την προμήθεια τροφίμων

Ο Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π)  κατόπιν της υπ΄αριθμ. 81/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Χανίων για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας   των παρακάτω ειδών:

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α1-Είδη Παντοπωλείου - Κατεψυγμένα Λαχανικά, προϋπολογισμού 40.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. και 44.400,00€    με Φ.Π.Α.

Α2-Γαλακτοκομικά προϊόντα (πλην γάλακτος υπαλλήλων), προϋπολογισμού 6.500,00€ χωρίς  Φ.Π.Α  και 7.215,00 € με Φ.Π.Α.

A3- Είδη αρτοποιίας (ψωμί τ. 70%, ψωμί τόστ) προϋπολογισμού 7.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 8.325,00 € με ΦΠΑ

Β .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-Είδη Οπωρολαχανοπωλείου προϋπολογισμού  15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και

 16.650,00 €  με Φ.Π.Α.

Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-Είδη Κρεοπωλείου:

  προϋπολογισμού 19.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 21.978,00 € με Φ.Π.Α.

Δ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-Είδη Ιχθυοπωλείου:

Δ1) Νωπά ψάρια, προϋπολογισμού 25.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α και  27.750,00€ με Φ.Π.Α.

Δ2) Κατεψυγμένα ψάρια, προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α  5.000,00€ και 5.550,00 €  με Φ.Π.Α

Ε.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ε1) Γάλα για παροχή σε υπαλλήλους

Γάλα Επώνυμο φρέσκο πλήρες διάρκειας έως 5 ημερών , Γάλα Επώνυμο μακράς διαρκείας (20-25 ημερών)  πλήρες προϋπολογισμού 8.550,00€  χωρίς Φ.Π.Α και  9.435,00€ με Φ.Π.Α.

 

ΣΥΝΟΛΟ:141.303,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 11%,  για τις ανάγκες του Οργανισμού και για διάστημα ενός (1) έτους.

Γλώσσα: Ελληνική

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου  ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 έως 12.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Οργανισμού Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π)  (Οδός Κυδωνίας 29 Χανιά  ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της κατηγορίας ή υποκατηγορίας που συμμετέχουν

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σε ορισμένες κατηγορίες ή υποκατηγορίες ή στο σύνολο αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ έως 14.00 μ.μ. από  τα γραφεία του Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π  στο τηλέφωνο 2821341631.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη