Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010

05/07/2010, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας για τις παιδικές Χαρές»

05.07.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

 

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας για τις παιδικές Χαρές» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 50000,00€, που αναλύεται ως εξής: δαπάνη εργασιών 29600,00€-ΓΕ.&ΟΕ. 5328,00€-Απρόβλεπτα 5239,20€-πρόβλεψη αναθεώρησης 1155,11€-ΦΠΑ 21% ήτοι 8677,69€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, μέχρι την 9η Ιουλίου 2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41718, FAX επικοινωνίας 28210-93300, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φιλιώ Βολάνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη (Απόφαση Δ.Ε. 496/2010) και ώρα 10:00  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία Οικοδομικά ή επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με δυνατότητα συμμετοχής λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 805,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Χανίων (ΣΑΤΑ).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων.