Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010

14/06/2010, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κτισμάτων - Χρήση 2010»

14.06.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

 

1. Ο Δήμος Χανίων , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κτισμάτων - Χρήση 2010», με προϋπολογισμό 40.000 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό που αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών 23.982,00 €,  ΓΕ και ΟΕ  4.316,76€, απρόβλεπτα 4.244,81€ , πρόβλεψη αναθεώρησης 514,28€ και ΦΠΑ (21%) 6.942,15 €).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη - Χανιά, μέχρι τις 01-07-10. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213/41717, FAX επικοινωνίας 28213/41709 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θεανώ Κοκκαλάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-07-10 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του   Ν 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες  και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία οικοδομικών β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο γ) διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα με δικαίωμα συμμετοχής σε έργα προϋπολογισμού ως 32.543,57€

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 651,00   ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.