Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 20/09/2010 01:09

20/09-10, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης),με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 2. Τις σχετικές διατάξεις του N.1568/1985 (Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων)
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N.1836/89 αρθ.36 (ΦΕΚ79/Α/14-3-89) κύρωση της αριθ. 556/3293 /1988 Υπουργ.Αποφ. «Επέκταση των διατάξεων του Ν.1568/85 και στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ»
 4. Τα Π.Δ. 16/1996 & 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996)
 5. Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ Α138) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία»
 6. Το υπ’αρ. 45576/16-09-2010 έγγραφο του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας Δήμου Χανίων  
 7. Την υπ’ αρ. 510/2010 απόφαση της ΔΕ για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.300.00€ για κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών υγείας ιατρού εργασίας για το διάστημα έως 31-12-2010.
 8. Την υπ’ αρ  46258 / 20 -09-2010  απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης.
 9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 στον Κ.Α. 00-6117  του οποίου προβλέπεται πίστωση 60.000,00€ για «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»..
 10. Την υπ’ αρ. 22/04-01-2009 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης) με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Η σύμβαση αφορά σε 379 περίπου εργαζόμενους του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 7.479,67€ χωρίς το ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Οι υποψήφιοι ΕΞΥΠΠ πρέπει να:

  α) κατέχουν νόμιμη αδειοδότηση

  β) διαθέτουν Ιατρό που μπορεί ν’ ασκήσει τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας κατά τα οριζόμενα του     Ν.1568/85  αρθ. 8 παρ.1 όπως αντικαταστάθηκε από Ν.3144/2003  παρ.1 αρθ.9 (ΦΕΚ 111/2003 Α’) η   οποία  τροποποιήθηκε με το αρθ.29 του Ν 3227/2004 (ΦΕΚ 31/2004 Α’) και το αρθ.5 του Ν.3667/2008  (ΦΕΚ 114/2008 Α’), αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 12 του Ν 3762/2009 (ΦΕΚ 75/15-05-2009 Α’).

   Η οικονομική Προσφορά και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο φάκελο ως τις 24/09/2010 και ώρα 14.00 .

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Χανίων τηλ. 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ