Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 30/07/2010 09:07

30/07/2010, Προσφορές για σύναψη Δανείου από τον Δήμο Χανίων

ΠΡΟΣ  : 1) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(Ως συνημμένο πίνακα με αποδεικτικό επίδοσης) 

  2) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

   Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 τ.κ. 101 74 ΑΘΗΝΑ

    ΤΗΛ. 213-2116100, 210-3694100                                                                                                            

 ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα ύψους 2.500.000,00€ για την πληρωμή υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών του Δήμου Χανίων  , με τους κάτωθι όρους :

  1. Η διάρκεια του δανείου θα είναι από δέκα (10) έως δεκαπέντε έτη (15) με έναρξη την υπογραφή του συμφωνητικού από τον Δήμο
  2. Ο Δήμος Χανίων έχει δικαίωμα μέχρι την υπογραφή της δανειακής συμβάσεως να μειώσει το ποσό του δανείου ανάλογα με τις τότε ανάγκες του. Σε καμία περίπτωση το ποσό του δανείου δε θα υπερβαίνει τα 2.500.000,00€.
  3. Το επιτόκιο της δανειακής συμβάσεως θα είναι σταθερό ή κυμαινόμενο με ανάλυση του ετήσιου κόστους για κάθε κατηγορία.
  4. Η σύναψη του δανείου θα είναι σε Ευρώ αποκλειόμενης οποιασδήποτε σύνδεσης του δανείου με άλλο νόμισμα.
  5. Ο Δήμος Χανίων θα προσφέρει ως εξασφάλιση ένα ή περισσότερα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων ή άλλες εξασφαλίσεις αναλόγως του ύψους του δανείου επαρκούς εξασφαλιστικής αξίας.
  6. Ο Δήμος Χανίων θα μπορεί να εξοφλήσει ολικά ή εν μέρει το δάνειο, χωρίς ποινή, οποτεδήποτε μετά την υπογραφή της δανειακής συμβάσεως.
  7. Η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνεται από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)
  8. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το ύψος των δόσεων στις εξής τέσσερεις περιπτώσεις: (α) εξαμηνιαία δόση και (β) ετήσια δόση. Σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρει επακριβώς το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο Δήμος σε τόκους με την λήξη του δανείου.
  9. Ο Δήμος Χανίων δεν θα επιβαρυνθεί με  έξοδα (έξοδα φακέλου, δικηγόρου, μηχανικού κ.ά.).

 Παρακαλούμε - αν ενδιαφέρεστε - όπως υποβάλλετε προσφορά της Τράπεζας σας μέσα σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενη από αίτηση σας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χανίων ( Κυδωνίας 29, α’ όροφος) για την Γραμματεία της Δημαρχιακής Επιτροπής  έως την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010 και ώρα 14:00 .

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ