Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 09/04/2010 12:04

09/04/2010, Πρόχειρος ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 45000,00 € με Φ.Π.Α. (δαπάνη 37190,00 € + Φ.Π.Α.7810,00 €).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε΄50 και Κ. Σφακιανάκη Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

         Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Την προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά, ή από το site του Δήμου http://www.chania.gr Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41718, κ. Φ. Βολάνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Διακήρυξη του διαγωνισμού

Μελέτη προμήθειας