Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 14/12/2011 09:12

14/12/2011, Ορθή Επανάληψη-Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων πενήντα (250) πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.                 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 13.800,00€ σύνολο 73.800,00€.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 23 Δεκεμβρίου  2011 ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 11,30 έως 12,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr 

 

 

                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ